Migrantska djeca u srbijanskim školama Foto: Google

Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra direktne pomoći državnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima.

EU kroz različite projekte pomaže Republici Srbiji i obezbjeđuje humanitarnu pomoć za migrante, njihovu zaštitu, a posebno djece, adekvatne uslove smeštaja i života u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu njegu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gdje su smješteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicama i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.

Prema UNHCR procjenama broj izbjeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji ostao je uglavnom nepromijenjen u martu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec i iznosio je 4.202 lica, od čega je 3.625 smješteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše osoba smješteno je u prihvatnim centrima u Obrenovcu (752), Adaševcima (478) i Principovcu (336)…

Foto: Google

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga kao novi vid zaštite

Novi Zakon o strancima usvojen je 22. marta 2018. a primenjuje se od 3. oktobra 2018. Uz brojne novine koje su usvojene sa ciljem usklađivanja pravnog sistema sa pravnim tekovinama Evropske unije, uveden je i novi humanitarni osnov za sticanje privremenog boravka. Zakon o strancima u članu 43 definiše opšte uslove za izdavanje odobrenja za privremeni boravak.

Prosječan dan (džuma) migranata na gradilištu u Beogradu
Foto: NPO

Usvajanje Globalnog kompakta o izbjeglicama

Generalna skupština Ujedinjenih nacija velikom većinom usvojila je Globalni kompakt o izbjeglicama, nakon 18 mjeseci intenzivnih konsultacija između država članica, eksperata, civilnog društva i izbjeglica. Usvajanje Kompakta predviđeno je Njujorškom deklaracijom iz 2016. godine, a njen glavni cilj je unaprijeđenje upravljanja izbjegličkim krizama, u trenutku kada je broj raseljenih u svijetu dostigao više od 68,5 miliona.

U 2019. godini, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbjeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji. Uočivši potrebu za dodatnom zaštitom djece bez pratnje i unaprijeđenje postupka azila prema potrebama ranjivih grupa, pravni tim Beogradskog centar za ljudska prava proširen je sa pravnim savjetnikom specijalizovanim za prava djece. Pravni savjetnik za prava djece će pružati informisanje, pravno savjetovanje i podršku tokom postupka azila na način koji je prilagođen djeci, a u skladu sa međunarodnim standardima.

Jačanje i unaprijeđenje socijalne zaštite migranata u Srbiji

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unaprijeđenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmjeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unaprijeđenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata.

Author: Lena Demirovic

OSTAVITI ODGOVOR