JUBILEJ 30. GODINA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA

26

11 maja 1991. godine, osnovano je MUSLIMANSKO NACIONALNO VIJEĆE SANDŽAKA. Posmatrano sa historijske istance ovaj akt se relevantno može uzeti kao najznačajniji drštveno-politički događaj sandžačkih Bošnjaka u drugoj polovini dvadesetog stoljeća. Sociološki posmatrano, osnivanje i djelovanje MNVS dolazi kao rezolutivni i nacionalno svjesni odgovor na stanje nacije u svim političkim,društvenim i religiskim procesima od 1945 godine. Obzirom da je Vijeće osnovano u komplikovano teškom historijskom momentu, kada je Beogradska politika memorandumski proklamovala fašistoidni velikosrpski projekat, to Muslimanskom Vijeću daje dimenziju snažnog slobodarskog karaktera. U suštini posmatrano Vijeće je bilo jedina snažna svijetla institucija koja se,sa jedne strane odupirala Miloševićevoj egzekutivnoj politici, dok se sa druge strane brinula o modelitetu opstanka Bošnjaka u Sandžaku. Odmah nakon osnivanja Vijeća pokrenuta je kompletna medijsko-propagandna srpska mašinerija u cilju degradiranja i napada na Vijeće. Iste godine u kojoj je osnovano Vijeće je organizovalo referendum o autonomiji Sandžaka,a u teškim godinama koje su slijedile bilo je učesnik na mnogim svjetskim međunarodnim konferencijama zastupajući i boreći se za prava Bošnjaka Sandžaka. 06. juna 1993. godine Vijeće donosi memorandum o specijalnom statusu Sandžaka. Nakon promjene nacionalnog imena Muslimana u Bošnjake, na nacionalnom saboru u ratnom Sarajevu. Muslimansko Nacionalno vijeće Sandžaka mijenja svoj naziv u Bošnjačko. ➡️Vremenom je Vijeće, u svom radu mijenjalo kontinutet shodno političkim promjenama u zemlji. Dolazilo je do odstupanja i devijacija u odnosu na fundamentalnu ideju zbog koje je osnovano. ➡️Za prvog predsjednika Vijeća izabran je Sulejman Ugljanin, a osim njega nosioci te funkcije su Esad Džudžo i Jasmina Curić.
Knjiga: “Sandžak bez Bošnjaka-velikosrpski zločinački plan”