➡️ Most u Prijepoljskom naselju Šarampov, po komandnoj naredbi dao je izgraditi Osmanski Sultan Mehmed Fatih, nakon osvajanja prostora današnjeg Sandžaka. Sam most je vise puta rušen i obnavljan. Velikosrpska falsifikatorska historiografija već decenijama ulagala je napore da se naziv mosta preimenuje prema njima pogodnom nazivu.
➡️ Posljednjih godina vršena je obnova Fatihovog mosta uz uporedono sporenje oko samog naziva.
➡️ Uz sami završetak radova obnove Fatihovog mosta dvojica Prijepoljskih Bošnjačkih intelektualaca, Almir Mehonić i Ferid Šantić uputili su Bošnjačkom Nacionalnom Vijeću “inicijativu za utvrđivanje tradicionalnog naziva mosta u naselju Šarampov, opština Prijepolje”. Inicijativa je upućena 17.maja 2021 godine uz dokumentaciju i izvode clanova zakona, po kojima je nadležnost utvrđivanja imena mosta na BNV-u.
➡️ Nakon upućivanja inicijative BNV-u naš analitičko-istraživački tim je javno podržao inicijativu, smatrajući da je vraćanje imena mosta od krucijalnog historijskog značaja za korpus Bošnjaka u Sandžaku. Obzirom da naš tim prati rad BNV-a, te zbog poznavanja njihovih načina i djelovanja izražavali smo skepsu da će inicijativa biti usvojena. 27. maja 2021 godine, na našem portalu objavili smo poziv i upozorenje rukovodstvu BNV-a da inicijativa treba biti prihvaćena.
➡️ Već 28. maja održana je sjednica izvršnog odbora BNV na kojoj je inicijativa prihvaćena i utvrđen prijedlog odluke o vraćanju tradicionalnog naziva Fatihov most u Prijepolju. Na zvaničnom sajtu BNV-a od 28.maja stoji da su nedavnu inicijativu podnijeli Prijepoljski i Sandžački intelektualci. Nigdje se ne spominju imena predlagača Almra Mehonića i Ferida Šantića, što smatramo veoma nekorektnim i mogućim otuđivanjem inicijalne ideje o vraćanju tradicionalnog naziva Fatihovog mosta.
➡️ 5. novembra 2021 godine na svojoj 10-oj redovnoj sjednici, Bošnjačko Nacionalno Vijeće je potvrdilo odluku Izvršnog odbora od 28-og. maja kojom se sada već sukladno zakonima Republike Srbije most u Prijepolju zove Fatihov most.
➡️ Ovom prilikom čestitamo svim Bošnjacima Sandžaka na vraćanju tradicionalnog naziva Fatihovog mosta. Zahvaljujemo se Almiru Mehoniću i Feridu Šantiću na pokretanju inicijative.
_______________________
analitika SBB-VZP tim